Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

Käesolevad privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist ning küpsiste kasutamist veebilehel https://toidugatasakaalu.ee (edaspidi veebileht). Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab Toiduga Tasakaalu OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Privaatsustingimustes kasutatavad mõisted:
1.2.1. Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja
isikuandmetega tehtav tegevus, sh andmete kogumine, salvestamine, korrastamine, muutmine, kasutamine, edastamine, säilitamine, kustutamine;
1.2.2. Kasutaja on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid
andmetöötleja töötleb (edaspidi kasutaja). Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, kasutavad veebilehel pakutavaid teenuseid, või edastavad omalt poolt infot;
1.2.3. Klient on igaüks, kes kasutab andmetöötleja veebilehel pakutavaid
Teenuseid;
1.2.4. Teenused on kõik veebilehel pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja
teenused, sh allalaetavad materjalid, e-raamatud, videokoolitused,
koolitused, nõustamised;
1.2.5. Kolmas isik on andmetöötleja lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid
ja kelle toote või teenuse abil pakub andmetöötleja kasutajale teenuseid.

1.3. Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta kasutajate privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ja Euroopa Liidu õigusaktidega. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, eesmärgipäraselt ja turvaliselt.

1.4. Oma isikuandmete jagamisega annab kasutaja andmetöötlejale õiguse töödelda privaatsustingimustes määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida kasutaja otse või kaudselt veebilehte kasutades jagab.

1.5. Kasutaja vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsustingimuste rikkumiseks. Kasutaja on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

1.6. Andmetöötleja ei vastuta kasutaja poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest kasutajale või kolmandatele osapooltele.


2. Isikuandmete töötlemine

2.1. Andmetöötleja kogub veebilehe kaudu järgnevaid kasutaja isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:
2.1.1. nimi ja e-posti aadress – kasutaja liitumisel meililistiga, kontaktivormi
täitmisel, e-kirja saatmisel või postituse kommenteerimisel, teenuse kasutamisel;
2.1.2. telefoninumber – kontaktivormi täitmisel, infopäringu tegemisel, teenuse
kasutamisel;
2.1.3. aadress/ettevõtte juriidiline aadress – kohaletoimetamise vajadusega
teenuse kasutamisel või dokumentide esitamisel teenuse osutamiseks lepingu sõlmimise vajadusel;
2.1.4. isikukood/ettevõtte registrikood – dokumentide esitamisel teenuse
osutamiseks lepingu sõlmimise vajadusel;
2.1.5. arvelduskonto number – teenuse eest tasumisel;
2.1.6. maksekaardi detailid – teenuse eest tasumisel;
2.1.7. veebilehe külastatavuse statistika – Piwik Pro abil;
2.1.8. lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid,
mis on kättesaadavad avalikes registrites.

2.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

2.3. Isikuandmete kasutamine
2.3.1. Andmetöötleja kasutab isikuandmeid teenuse pakkumise eesmärgil, näiteks kasutajaga suhtlemiseks, teavituste saatmiseks kasutaja liitumisel meililistiga, teenuse osutamiseks kliendile, infopäringutele vastamiseks, arve edastamiseks, lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, veebilehe statistikat kliendikogemuse parendamiseks ja teenuse tõhusamaks turundamiseks.
2.3.2. Kasutajal on õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

2.4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
2.4.1. Andmetöötleja kasutab kolmandate isikute teenuseid järgmisteks tegevusteks:
2.4.1.1. veebilehe majutus;
2.4.1.2. e-kirjade edastamise ja haldamise süsteem;
2.4.1.3. veebilehe kasutusstatistika analüüs;
2.4.1.4. sotsiaalmeedia kasutamine ja sotsiaalmeedia statistika analüüs;
2.4.1.5. maksete teostamise teenus veebilehel;
2.4.1.6. raamatupidamistarkvara kasutaine ja raamatupidamisteenus;
2.4.1.7. muu kasutajale teenuse pakkumiseks vajalik tegevus.
2.4.2. Lisaks punktis 2.4.1. nimetatud kolmandatele isikutele, edastab
andmetöötleja isikuandmeid üksnes siis, kui selleks on põhjendatud vajadus ja seadusest tulenev õigus.
2.4.3. Veebilehel võivad olla viited teistele veebilehtedele või manustatud sisule, mida on võimalik vaadata otse veebilehe kaudu. Viidatud veebilehtede ja manustatud sisu tarbimisel on tehnilises mõttes tegu muu kodulehe külastamisega ning sellele kehtivad selle kodulehe tingimused, sh võivad need lehed koguda kasutaja kohta andmeid, asendada küpsiseid või edastada andmeid kolmandatele osapooltele.

2.5. Isikuandmete säilitamine
2.5.1. Andmetöötleja säilitab isikuandmeid seni, kuni see on vajalik seadusest tulenevalt ja eesmärgi täitmiseks. Meililistis olevat e-posti aadressi säilitatakse, kuni kasutaja avaldab soovi selle sealt eemaldada.
2.5.2. Andmetöötleja rakendab töödeldavate isikuandmete kaitseks kõiki mõistlikke meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävimise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest. Juurdepääs isikuandmetele on ainult selleks volitatud isikutel ning kõiki isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset teavet.

2.6. Küpsised
2.6.1. Veebilehel kasutatakse küpsiseid, et tagada parem kliendikogemus ja tõhusam turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.
2.6.2. Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks kui veebilehitseja seadistustest on küpsised lubatud. Kui küpsistega ei nõustuta või need on veebilehitseja seadetes keelatud, võivad mõned veebilehe funktsioonid olla piiratud. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamist lubada, keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid.

3. Kasutaja õigused

3.1. Kasutajal on õigus:
3.1.1. saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda;
3.1.2. saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta;
3.1.3. täiendada või parandada tema kohta käivaid ebatäpseid andmeid;
3.1.4. võtta igal ajal tagasi nõusolek tema isikuandmete töötlemiseks, kui andmetöötleja töötleb kasutaja isikuandmeid tema nõusoleku alusel.

3.2. Punktis 3.1. nimetatud õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata vastavasisuline soov e-posti aadressile noustamine@toidugatasakaalu.ee.

3.3. Kui kasutaja tunneb, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, palume tal pöörduda andmetöötleja poole e-aadressil noustamine@toidugatasakaalu.ee ning andmetöötleja annab endast parima olukorra parandamiseks.

3.4. Kui kasutaja tunneb, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

4. Lõppsätted

4.1. Andmetöötleja jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt,
avaldades privaatsustingimused uusimas versioonis veebilehel.

4.2. Kui ei ole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguse valdaja Toiduga
Tasakaalu OÜ. Veebilehe sisu kasutamine mis tahes kujul, sh osaliselt, on
lubatud üksnes Toiduga Tasakaalu OÜ loal.

4.3. Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega
palume võtta ühendust e-aadressil noustamine@toidugatasakaalu.ee.


07.06.2023